Fiscal – Comptable

 • Impost sobre Societats, Impost sobre el Valor Afegit, Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, Impost sobre el Patrimoni, Impost sobre Successions i Donacions, Impost de no Residents, Impostos municipals.
 • Due Diligence fiscal.
 • Procediment tributari: inspeccions d’Hisenda i expedients sancionadors.
 • Recursos i reclamacions administratives, econòmic – administratives i contenciós- administratives.
 • Declaracions fiscals.
 • Consolidació fiscal i comptable.
 • Reestructuracions i successions d’empreses i patrimoni.
 • Operacions vinculades, Preus de transferència. Planificació fiscal general i internacional.
 • Confecció i revisions comptables, Preparació de comptes anuals.
 • Plans de viabilitat i consultoria empresarial.
 • Fundacions i entitats sense fins lucratius.
Un potent equip de professionals s’encarrega de planificar, dirigir i executar els diferents aspectes relacionats amb l’àmbit tributari.